Đối thoại tại nơi làm việc

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 04:02:00 PM - Lượt xem: 4145 lượt xem.

Mục 1, Chương V, Bộ luật Lao động và Chương 3 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63, Bộ luật Lao động

Đối thoại tại nơi làm việc là việc trao đổi trực tiếp giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc.

Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của một bên

Lưu ý: Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần tại doanh nghiệp có sử dụng từ 10 người lao động trở lên.

- Doanh nghiệp có dưới 100 lao động thì tổ chức hội nghị toàn thể người lao động.

- Doanh nghiệp có trên 100 người lao động thì tổ chức hội nghị đại biểu người lao động.

Căn cứ pháp lý: Mục 1, Chương V, Bộ luật Lao động và Chương 3 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63, Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

* Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

- Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

- Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.

- Điều kiện làm việc.

- Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với người sử dụng lao động.

- Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động.

- Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

* Thành phần tham gia đối thoại tại nơi làm việc

- Bên phía người sử dụng lao động là người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền hợp pháp và các thành viên đại diện cho bên người sử dụng lao động do người sử dụng lao động cử;

- Bên phía tập thể lao động là Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở và các thành viên đại diện cho bên tập thể người lao động do hội nghị người lao động bầu.

* Quy trình đối thoại tại nơi làm việc

- Chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham gia đối thoại:

+ Sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc lần đối thoại trước liền kề, người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở tổng hợp nội dung và gửi nội dung yêu cầu đối thoại cho bên đối thoại;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nội dung yêu cầu đối thoại, người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

+ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hai bên thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, người sử dụng lao động ra quyết định bằng văn bản tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Quyết định tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc phải được gửi được đến Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở và các thành viên tham gia đối thoại ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đối thoại;

+ Người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở phân công các thành viên tham gia đối thoại của mỗi bên chuẩn bị nội dung, số liệu, tài liệu liên quan cho đối thoại.

- Tổ chức đối thoại: Trong quá trình đối thoại, các thành viên tham gia đối thoại có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu, trao đổi, thảo luận dân chủ các nội dung đối thoại.

- Kết thúc đối thoại: Người sử dụng lao động có trách nhiệm niêm yết công khai biên bản cuộc đối thoại định kỳ tại nơi làm việc tại doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất và đăng tải trên hệ thống truyền thanh, thông tin nội bộ hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

 

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn