66 LỜI PHẬT DẠY VỀ CUỘC SỐNG: Phần thứ 4: Hãy để thời gian cuốn trôi khổ đau đi

66 câu thiền ngữ được chia thành 6 phần, mỗi phần gồm 11 câu và được đặt tựa đề cho từng phần để người đọc dễ nhớ các ý chính trong từng phần.