Tổng Giám đốc May 10 tham dự Hội nghị lần thứ VI, Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế Doanh nghiệp - Bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 28/6/2022, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Chủ nhiệm CLB Pháp chế Doanh nghiệp - Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ VI. Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 đã tham dự Hội nghị với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ CLB Pháp chế doanh nghiệp – Bộ Tư pháp (CLB PCDN).