ID92

Thông tin cổ đông

Năm 2018
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán lần 1
Chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 1
Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13
Công văn chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu của UBCKNN
Công văn thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng công ty May 10
Công văn thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng công ty May 10
Công văn chấp thuận cho Tổng công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Thông tin tóm tắt Tổng công ty May 10
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyển biểu quyết đang lưu hành
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vôn chủ sở hữu
Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen de tang von
Cong bo thong tin phat hanh co phieu de tang von co phan
Cong van chap thuan tang von
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
Danh sách cổ động nhà nước, cổ đông lớn
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty May 10 - CTCP
Năm 2017
Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2017
Công văn xin gia hạn thời gian công bố BCTC
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016
Đăng ký kinh doanh Tổng công ty May 10 - CTCP thay đổi lần thứ 11
Báo cáo thường niên năm 2016
Thông báo bổ nhiệm nhân sự Tổng công ty
Công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động
Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tiêu chuẩn
Năm 2016
Báo cáo quản trị năm 2016
Công văn công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu năm 2016 và thông qua đối tượng chào bán tiếp số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua
Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2016 để thực hiện đăng ký chứng khoán tai VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng - Tổng công ty May 10 - CTCP
Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016
Công văn gửi UBCK Nhà nước về việc đính chính thành phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
Thông báo bổ nhiệm nhân sự
Năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 2015
Thông báo đổi sổ và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Thông báo đổi sổ và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Mẫu đăng ký thông tin cổ đông
Thông báo thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020
Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám Đốc - Tổng công ty May 10
Năm 2014
Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2014
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2014