ID92

Đại hội đồng cổ đông

Năm 2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - TCT May 10 - CTCP
Thông báo mời họp
Mẫu giấy xác nhận tham dự
Mẫu giấy ủy quyền
Tài liệu họp ĐHĐCĐ
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018
Năm 2017
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Công văn chấp thuận gia hạn ĐHCĐ năm 2017
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ 2017
Tài liệu ĐHCĐ năm 2017
Năm 2016
Biên bản họp ĐHCĐ
Nghị quyết ĐHCĐ
Công văn chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ 2016
Năm 2015
Biên bản họp ĐHCĐ
Nghị quyết ĐHCĐ
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
Báo cáo Hội đồng quản trị
Báo cáo Ban kiểm soát
Tờ trình báo cáo tài chính
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
Tờ trình thù lao thưởng HĐQT, BKS
Tờ trình về việc đưa chứng khoán trên thị trường tập trung
Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ 2015
Năm 2014
Nghị quyết ĐHCĐ bất thường
Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ bất thường
Thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2014
Thông báo tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2014
Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi phương án tổ chức lại Tổng công ty
Phiếu lấy ý kiến cổ đông
Nghị quyết ĐHCĐ
Biên bản họp ĐHCĐ
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
Báo cáo Hội đồng quản trị
Báo cáo Ban kiểm soát
Tờ trình báo cáo tài chính
Tờ trình cổ phần hóa các xí nghiệp địa phương
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
Tờ trình thù lao thưởng HĐQT, BKS
Tờ trình về việc đưa chứng khoán trên thị trường tập trung
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014
Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ 2014
Năm 2013
Biên bản họp ĐHCĐ
Nghị quyết ĐHCĐ
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013
Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
Báo cáo Hội đồng quản trị
Báo cáo Ban kiểm soát
Tờ trình báo cáo tài chính
Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức
Tờ trình thù lao thưởng HĐQT, BKS
Tờ trình về việc đưa cổ phiếu công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán
Mẫu giấy ủy quyền ĐHCĐ 2013