ID92

Tình hình tài chính

Năm 2018
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính riêng năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Báo cáo tài chính quý IV 2017
Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất QIV năm 2017
Công văn của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty May 10 - CTCP
Năm 2017
Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau đợt tăng vốn điều lệ năm 2016
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
Báo cáo tài chính riêng quý III
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2017
Báo cáo tài chính quý II năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2017
Báo cáo tài chính quý I năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
Báo cáo tài chính riêng năm 2016
Năm 2015
Báo cáo tài chính riêng năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
Báo cáo tài chính riêng năm 2014
Năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Báo cáo tài chính riêng năm 2013
Năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
Báo cáo tài chính riêng năm 2012