Sáng kiến của bạn

Nếu bạn sáng kiến, cần chia sẻ hãy vào đây nói với chúng tôi. "SÁNG KIẾN CỦA BẠN" được gửi cho các bên liên quan để phục vụ cho nghiên cứu, ban hành, sửa đổi chính sách của MAY 10, vì lợi ích chung cho cán bộ công nhân viên, thúc đẩy sự phát triển bền vững doanh nghiệp.

Tên :
Email hoặc SĐT :
Nội dung góp ý :